1. നഗജ

    1. നാ.
    2. പാർവതീദേവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക