1. നഗണം

  1. ആയുര്‍.
  2. ഒരു നേത്രരോഗം
  1. വൃത്ത.
  2. മൂന്നക്ഷരവും ലഘുവുമായുള്ള ഗണം, സർവലഘുഗണം
 2. നിഗണം

  1. നാ.
  2. ഹോമധൂമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക