1. നഗരം

  1. നാ.
  2. പട്ടണം
 2. നക്രം

  1. നാ.
  2. ചീങ്കണ്ണി
  3. മുതല
  4. ഒരു വാദ്യം, നകരാവ്
 3. നാഗരം

  1. നാ.
  2. നാരകം
  3. ഇഞ്ചി
  4. ചുക്ക്
  5. അധ്വാനം
  6. പെരുമുത്തങ്ങ
  7. മോക്ഷത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം
  8. അറിവു നിഷേധിക്കൽ
  9. നാഗര ശിൽപരീതി
 4. നകാരം

  1. നാ.
  2. "ന" എന്ന അക്ഷരം
 5. നിഗാരം

  1. നാ.
  2. വിഴുങ്ങൽ
  3. തിന്നൽ
 6. ണകാരം

  1. നാ.
  2. "ണ" എന്ന അക്ഷരം
 7. നുകാരം

  1. നാ.
  2. "നു" എന്ന അക്ഷരം
 8. നികരം

  1. നാ.
  2. കൂമ്പാരം
  3. കെട്ട്
  4. കൂട്ടം
  5. സാരം
  6. തക്ക സമ്മാനം
  7. കുബേരൻറെ നിധികളിൽ ഒന്ന്
 9. നികാരം

  1. നാ.
  2. കൊല
  3. പനി
  4. കീഴടക്കൽ
  5. അപമാനിക്കൽ
  6. ചതി, ഉപദ്രവം
  7. നെല്ലും മറ്റു ധാന്യങ്ങളും ചേറി പതിരുകളയൽ
 10. നിഗരം

  1. നാ.
  2. തൊണ്ട
  3. വിഴുങ്ങൽ
  4. ഹോമധൂമം
  5. തിന്നൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക