1. നഗരകാകൻ

    1. നാ.
    2. നീചൻ, തെരുവിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക