1. നഗരൗകസ്സ്

    1. നാ.
    2. നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക