1. നഗ്നസത്യം

    1. നാ.
    2. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക