1. നഗ്നിക

    1. നാ.
    2. നഗ്നക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക