1. നഗ്നൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. ജൈനസന്ന്യാസി
    4. വസ്ത്രാദികൾകൊണ്ട് ശരീരം മറയ്ക്കാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക