1. നങ്കൂരം

    1. നാ.
    2. കപ്പൽ നീങ്ങിപ്പോകാതെ ഒരിടത്ത് നിറുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക