1. നങ്ങ

  1. നാ.
  2. സുന്ദരി
  3. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി
  4. മാന്യസ്ത്രീ
 2. നങ്ങയാർ, നങ്ങി-

  1. നാ.
  2. നമ്പിയാർ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ
  3. നടി
  4. ചാക്യാരുടെ ഭാര്യ, ഇല്ലോടമ്മ
 3. നൊങ്ങ്

  1. നാ.
  2. നൊങ്ക്
  3. മുളച്ചുവരുന്ന തേങ്ങയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പൊങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക