1. നഞ്ചം

  1. നാ.
  2. അമരി
  3. നഞ്ച്
 2. നഞ്ചം

  1. നാ.
  2. നെഞ്ച്, ഹൃദയം, മനസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക