1. നഞ്ചമ്പ്

    1. നാ.
    2. മുനയിൽ വിഷം തേച്ചിട്ടുള്ള അമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക