1. നഞ്ഞനാടി

    1. നാ.
    2. കുഴിച്ച് അടിയിലും വശങ്ങളിലും കരിങ്കല്ലു പടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന അറ
    3. നാലുവശവും കല്ലുകെട്ടി മണ്ണിട്ടുനികത്തിയ സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക