1. നഞ്ഞു

    1. നാ.
    2. നഞ്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക