1. നടക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സംഭവിക്കുക
    3. ആചരിക്കുക
    4. നിവർന്നുനിന്നു കാലുകൾകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക