1. നടത്തുചൊല്ലുക

    1. ക്രി.
    2. കുറെപ്പേർ ഒത്തുചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ യാത്രാക്ലേശം മാറ്റാനും ഉത്സാഹത്തിനും വേണ്ടി "നടനടയോ നടനടയോ" എന്നിങ്ങനെ ആർത്തുവിളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക