1. നടനം

  1. നാ.
  2. അഭിനയം
  3. നൃത്തം, ആട്ടം, കൂത്ത്
 2. നിഡീനം

  1. നാ.
  2. പക്ഷിയുടെ കീഴോട്ടുള്ള പറക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക