1. നടപ്പന്തൽ

    1. നാ.
    2. വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ഘോഷയാത്രയായി നടന്നു പോകുന്നതിനും മറ്റും വഴിയിൽ നീളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പന്തൽ
    3. നടയിൽ കെട്ടുന്ന പന്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക