1. നടപ്പവകാശം

    1. നാ.
    2. വസ്തുക്കൾ കൈവശം വച്ച് അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം
    3. കുറെക്കാലം നോക്കി നടത്തിയതുകൊണ്ട് വസ്തുവിന്മേൽ കുടിയാനവന് ഉണ്ടാകുന്ന അവകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക