1. നടപ്പുനാണയം

    1. നാ.
    2. പ്രചാരത്തിലുള്ള നാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക