1. നടമുഖം

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വാതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക