1. നടവഴി

  1. നാ.
  2. നടക്കാനുള്ള വഴി
 2. നടവാഴി

  1. നാ.
  2. പ്രമാണി
  3. പാരമ്പര്യക്രമത്തിൽ നികുതിപിരിവു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക