1. നടവിളക്ക്

    1. നാ.
    2. ശ്രീകോവിലിനു മുമ്പിലുള്ള വിളക്ക്
    3. അമ്പലനടയിലെ കമ്പവിളക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക