1. നടുക്കം

    1. നാ.
    2. ഞെട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക