1. നടുക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഭയപ്പെടുത്തുക, ഞെട്ടിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം പേടിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക