1. നടുക്കൂറ്

    1. നാ.
    2. ഭൂമിയിൽ ദേഹണ്ഡം ചെയ്തവൻറെ അവകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക