1. നടുക്കെട്ട്

    1. നാ.
    2. അരക്കച്ച
    3. പലയെടുപ്പുകളുള്ള വീടിൻറെ മധ്യത്തിലുള്ള കെട്ടിടം
    4. തർക്കവസ്തു മൂന്നാമനെ ഏൽപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക