1. നടുക്ക്

    1. അവ്യ.
    2. ഇടയ്ക്ക്, മധ്യഭാഗത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക