1. നടുങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. ഞെട്ടിവിറയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക