1. നടുതല1

    1. നാ.
    2. നട്ടുവളർത്തുന്ന വക, സസ്യങ്ങൾ
  2. നടുതല2

    1. നാ.
    2. തലയുടെ മധ്യഭാഗം, ഉച്ചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക