1. നടുത്തരം

    1. നാ.
    2. ഇടത്തരം, ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതോ തീരെമോശമോ അല്ല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക