1. നടുമധ്യം

    1. നാ.
    2. ഉച്ചി
    3. നേർമധ്യം, ഒത്തനടുവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക