1. നടുമുറ്റം

    1. നാ.
    2. ഒന്നിലധികം കെട്ടുകളുള്ള ഗൃഹത്തിൻറെ നടുവിലുള്ള മുറ്റം
    3. മുറ്റത്തിൻറെ മധ്യഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക