1. നടുവെഴുത്ത്

    1. നാ.
    2. ആധാരമെഴുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക