1. നട്യം

  1. നാ.
  2. നടനകല
 2. നാട്യം

  1. നാ.
  2. അഭിനയം
  3. ആംഗ്യം
  4. വ്യാജം, കാപട്യം
  5. നടൻറെ വേഷം
 3. നെട്ടായം

  1. നാ.
  2. നദിയുടെയും മറ്റും വളവില്ലാത്ത ഭാഗം
  3. നെടുനീളത്തിൽ ഉള്ളത്
  4. ചുമരിൻറെയും മറ്റും നീളത്തിലുള്ള പണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക