1. നണ്ണുക

    1. ക്രി.
    2. അറിയുക
    3. വിശ്വസിക്കുക
    4. ചിന്തിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക