1. നതപർവം

    1. നാ.
    2. പതിഞ്ഞചേർപ്പ്, ഉയർന്നു നിൽക്കാത്ത സന്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക