1. നത്ത(യ്)ക്ക

    1. നാ.
    2. നത്ത
    3. നത്തയുടെ പുറന്തോട്. "നത്തയ്ക്ക നാടുനീങ്ങിയാൽ മേലേക്കണ്ടത്തിൽനിന്നു താഴേക്കണ്ടം വരെ" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക