1. നദീസ്ന

    1. വി.
    2. ആറ്റിൽ കുളിക്കുന്ന
    3. ആറ്റിൻറെ ആഴവും ഒഴുക്കും മറ്റും അറിയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക