1. നദ്ധ്രി

    1. നാ.
    2. കയറ്
    3. തോൽവാറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക