1. നനവ്

  1. നാ.
  2. നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി, ഈർപ്പം
 2. നിനവ്

  1. നാ.
  2. ഓർമ
  3. ചിന്ത, വിചാരം
  4. ആജ്ഞരേഖപ്പെടുത്തിയ കത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക