1. നന്ദക

  1. വി.
  2. ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന
 2. നീന്തുക

  1. ക്രി.
  2. കൈകാലുകൾകൊണ്ട് തുഴഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക
  3. നിലത്ത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുക. "നീന്താനറിയാമെങ്കിൽ ആഴം അറിയണ്ട" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക