1. നന്ദി1

  1. നാ.
  2. കൃതജ്ഞത, ഉപകാരസ്മരണ
 2. നന്ദി2

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. പുത്രൻ
  5. പടുകരണ
  6. ആനന്ദം
 3. നന്തി

  1. നാ.
  2. ഒരു ബ്രാഹ്മണജാതി
  3. ചക്കാലൻ
 4. നാന്ദി

  1. നാ.
  2. സന്തോഷം
  3. ഐശ്വര്യം
  4. തുടക്കം, ആരംഭം
  5. നാടകത്തിൻറെ പൂർവരംഗമായി അണിയറയില്വച്ചു നടത്തുന്ന ഇഷ്ടദേവതാസ്തുതി തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾക്കു പൊതുവെ പറയുന്ന പേര്
  6. നാന്ദി എന്ന ചടങ്ങിൻറെ അവസാനത്തിൽ പ്രക്ഷകർക്കുകൂടി കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം പാടുന്ന പാട്ട്
  7. നാന്ദിശ്രാദ്ധം. (പ്ര.) നാന്ദികുറിക്കുക = ആരംഭിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക