1. നന്ദ്യാർവർത്തം

    1. നാ.
    2. ഒരു യന്ത്രം
    3. നന്ദ്യാർവർത്തയന്ത്രത്തിൻറെ ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രം
    4. ഒരുതരം മാളിക
    5. നന്ത്യാർവട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക