1. നന്നാല്

    1. നാ.
    2. നാലിനെ നാലുകൊണ്ടു ഗുണിച്ച സംഖ്യ
    1. അവ്യ.
    2. നാലുവീതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക