1. നന്മകൻ

  1. നാ.
  2. സത്പുത്രൻ, നല്ലമകൻ
  3. യോഗ്യപുരുഷൻ. (സ്ത്രീ.) നന്മകൾ
 2. നാന്മുഖൻ

  1. നാ.
  2. നാലുമുഖമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക