1. നപ്താവ്

    1. നാ.
    2. മകളുടെ മകൻ
    3. മകൻറെ മകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക