1. നഭം

  1. നാ.
  2. നഭസ്സ്
 2. നിഭം

  1. നാ.
  2. പ്രകാശം
  3. തുല്യത
  4. കാഴ്ച, പ്രത്യക്ഷത
  5. വ്യാജം, വ്യാജനാട്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക