1. നഭശ്ചരം

    1. നാ.
    2. വായു
    3. പക്ഷി
    4. മേഘം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക