1. നഭസ്ഥലം

    1. നാ.
    2. ആകാശം
    3. ആകാശപ്പരപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക